Usnesení

 

Výroční členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 21. května 2014

 

 

 

             Členská schůze bere na vědomí:

 

 1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze

 2. Zprávu o činnosti představenstva

        

          Členská schůze schvaluje:

 

 1. Zprávu o hospodaření družstva, účetní závěrku a pokladní zprávu za rok 2013.

 2. Návrh rozpočtu na rok 2014

 3. Volbu představenstva družstva

         Předseda představenstva Bc. Miroslav Woth

         Místopředseda představenstva Petr Krištůfek

         Člen představenstva Marie Studničková

 4.   Návrh Smlouvy o výkonu funkce člena statutárního orgánu družstva

 5. Návrh Směrnice pro odměňování členů statutárních orgánů družstva

 6. Návrh Dodatku nájemní smlouvy s členem družstva

 7. Návrh představenstva družstva na zabezpečení kolárny

   

  Členská schůze ukládá:

 

 1. pokračovat ve smluvních vztazích

 2. Podepsat s členy představenstva Smlouvy o výkonu funkce

 3. Do 30.6.2014 podepsat s členy družstva Dodatky nájemních smluv

 4. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2013 a Usnesení VČS.

   

       

        Na členské schůzi bylo přítomno:    17    členů z celkového počtu 32.

       

        Pro    17     proti   0               zdrželo se      0    

   

   

                                                                          Bc. Miroslav Woth

                                                                          předseda představenstva družstva

   

                                                                         

                                                                          Marie Studničková

                                                                          člen představenstva družstva

 

Připravujeme

archiv