Usnesení

Výroční členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 18. května 2016

 

Členská schůze bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze
 2. Zprávu o činnosti představenstva
 3. Rozhodnutí předsedy představenstva Miroslava Wotha dále nepokračovat a nekandidovat na funkci v představenstvu.

      

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření družstva, účetní závěrku a pokladní zprávu za rok 2015
 2. Návrh rozpočtu na rok 2016
 3. Návrh představenstva družstva na hlasování o převodech bytů do OV formou per rollam
 4. Volbu místopředsedy představenstva Petra Krištůfka
 5. Volbu členky představenstva Marie Studničkové

 

Členská schůze ukládá:

 1. pokračovat ve smluvních vztazích
 2. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2015 a Usnesení VČS.
 3. Zajistit hlasování per rollam o otázce převodů bytů do OV

 

 

     

      Na členské schůzi bylo přítomno:    23    členů z celkového počtu 32.

     

      Pro    23     proti   0               zdrželo se      0    

 

 

                                                               Petr Krištůfek

                                                               místopředseda představenstva družstva

 

                                                                       

                                                               Marie Studničková

                                                               člen představenstva družstva

Připravujeme

archiv