USNESENÍ
Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1
konané dne 25.11.2015

Členská schůze bere na vědomí
1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze
2. Zprávu o činnosti představenstva
3. Zprávu o finanční prostředcích družstva

Členská schůze schvaluje:
1. Domovní řád v novelizovaném znění jak byl předložen představenstvem družstva

       Členská schůze ukládá:

1. pokračovat ve smluvních vztazích
2. Projednat s firmou Poda realizaci infrastruktury pro rozvod TV a internetu v domě.
3. Připravit na VČS návrh na převod bytů do osobního vlastnictví.

 
 Na členské schůzi přítomno:       členů z celkového počtu 32
 
 pro 17  proti  0  zdrželo se  0

Připravujeme

archiv