DOMOVNÍ   ŘÁD

Čl. 1

Užívání bytu

 

 1. Základní práva a povinnosti vlastníka domu čp. 1176 v Praze 8 - Kobylisích, Kubíkova 1, kterým je Bytové družstvo Kubíkova 1 a členů družstva a nájemníků (dále jen uživatelé bytů) při užívání bytů a místností nesloužících k bydlení, upravuje občanský zákoník, stanovy družstva, nájemní smlouvy a tento domácí řád.

 2. Správa domu je povinna zajistit uživateli bytu plný a nerušený výkon jeho práv, spojených s užíváním bytu, provádět údržbu domu a jeho zařízení a zajišťovat i řádné plnění služeb, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Rozsah vzájemných práv a povinností je blíže vymezen v nájemních smlouvách, které správa domu uzavírá s členy družstva a nájemníky.

 3. Uživatel bytu je povinen užívat byt, společné prostory a zařízení domu řádně a podle jejich určení, řádně používat služeb spojených s užíváním bytu a zachovávat všechny předpisy o užívání bytového majetku, je povinen pečovat o jeho ochranu před jakýmkoli poškozením. Dále je povinen zachovávat zásady občanského soužití a ustanovení tohoto domovního řádu.

 4. Uživatel bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě bez předchozího souhlasu správy domu a to ani na svůj náklad. Jde zejména o zavádění nebo změnu vodovodního, elektrického, plynového i jiného vedení, zazdívání nebo prorážení oken, výměny okenních rámů a oken,přemísťování dveřních otvorů a zárubní, odstraňování nebo zřizování příček apod. Správa domu může žádat, aby věci upravené bez jejího souhlasu, byly uvedeny ve stanovené lhůtě v předešlý stav. Uživatel bytu odpovídá za případnou škodu, která vznikne neodborným provedením změn a úprav.

 5. Správa domu je oprávněna provádět stavební úpravy nebo jiné podstatné změny v bytě jen v dohodě s uživatelem bytu. Uživatel bytu musí však provedení úprav a nutných oprav, plynoucích z udržovací povinnosti , správě domu umožnit.

 6. Uživatel bytu je povinen umožnit pověřenému zástupci správy domu, aby jednou za rok provedl prohlídku bytu a jeho zařízení ve vhodné, předem sjednané denní době. Rovněž je povinen učinit taková opatření, aby v případě naprosté nutnosti (např.: při poruše vodovodního nebo plynového potrubí nebo elektrického vedení, při požáru nebo jiné živelní pohromě) mohl být zejména při delší nepřítomnosti rychle vyrozuměn tak, aby mohl v nejkratší době zpřístupnit byt.

 7. Pokud uživatel bytu neučiní opatření ve smyslu bodu 6., bude jeho byt zpřístupněn za účasti policie i bez jeho souhlasu, jestliže bude při havárii hrozit škoda na majetku, ohrožení zdraví a života lidí.

  

Čl. 2

Udržovací povinnosti uživatele bytu

 

 1. Uživatelé bytů jsou povinni zajišťovat  na své náklady řádné a včasné provádění drobných oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení.

 2. Uživatel bytu je povinen  na své náklady odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě nebo domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí nebo jej navštěvují.

 3. Uživatel bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu správě domu potřebu těch oprav, které je povinna správa domu provádět na svůj náklad.

 4. Nepostará-li se uživatel bytu o včasné provedení drobných oprav a obvyklé údržby bytu, nebo neodstraní-li závady, za které odpovídá, má správa domu právo učinit tak po předchozím upozornění uživatele bytu na jeho náklad sama.

  

Čl..3

Úhrada za užívání bytu a za služby

 

 1. Správa domu v nájemní smlouvě stanoví uživatelům bytů – nečlenům družstva – výši úhrady za užívání bytu a za služby, jakož i další údaje, týkající se termínů plateb, zálohování nákladů na služby, jejich vyúčtování a důsledky při porušování těchto ustanovení

 2. Uživatelům bytů – členům družstva, správa domu stanoví na základě zmocnění členskou schůzí výši příspěvků do fondu oprav a výši záloh na služby.

 3. Uživatelé bytů, členové družstva i nájemníci, jsou povinni oznámit správě domu do jednoho měsíce vznik           skutečností, majících vliv na výpočet výše uvedených plateb.

 Čl. 4

Vrácení bytu

 

 1. Po zániku práva na užívání bytu je dosavadní uživatel bytu povinen odevzdat jej správě domu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k normálnímu opotřebení.

 2. O vrácení a převzetí bytu sepíše správa domu zápis v němž uvede stav bytu, stav jeho příslušenství a vybavení a označí zjištěné závady. Má-li tyto závady odstranit dosavadní uživatel bytu, stanoví správa domu zároveň lhůtu a způsob jejich odstranění.

 3. Jedná-li se o byt doposud užívaný členem družstva, postupuje správa domu podle příslušných ustanovení stanov družstva.

    

  Čl. 5

Užívání společných prostor

 

 

 1. Obyvatelům domu slouží k užívání společné prostory a zařízení jako jsou: vstupní chodba s venkovní terasou, schodiště, odpočívadla, chodby a výtah. Tyto prostory musí být udržovány stále volné. Další jsou prostory schválené při kolaudaci objektu pro ukládání kočárků, kol, popelnic, pro praní a sušení prádla a jejich využívání stanoví správa domu.

 2. Bez souhlasu správy domu, nesmí být společné prostory používány k jiným účelům než je jejich určení.

 3. V prostoru schodišť, odpočívadel a chodeb nesmí být odkládány žádné předměty vyjma rohožek a obuvi. 

   

Čl. 6

Zajištění pořádku a čistoty v domě

 

 1. Správa domu je povinna zajistit pořádek a čistotu ve společných prostorách domu a na ploše před vstupem do domu. Zajišťuje zejména:

 • mytí a stírání schodů a chodeb, zametání plochy před vstupem do domu, udržování čistoty ve                 společných prostorách, čištění zábradlí, osvětlovacích zařízení, vchodových dveří, výtahové kabiny,

 • osvětlování schodiště, chodeb a jiných obecně přístupných prostor,

 • dohlížení na společná zařízení domu,

 • dozor nad prováděním řemeslných prací a jiných prací objednaných správou domu,

 • plnění povinností, uložených správě domu ohlašovacími předpisy,

 • vyvěšování praporů a vlajek,

 • čištění chodníku přilehlého k nemovitosti a cesty, vedoucí od ulice ke vchodu do domu a ke společným prostorám, odstraňování sněhu a náledí a posypávání zdrsňujícím materiále

 • Schody a chodby je nutno mýt podle potřeby, nejméně však za 14 dní, jednou týdně vlhkým hadrem     stírat a čistit zábradlí a výtahovou kabinu. Alespoň jednou za čtvrt roku čistit osvětlovací tělesa a   společné prostory a umýt tabule skla vstupních dveří.

 

Čl. 7

Informační zařízení v domě

 

 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení mohou být umístěny na domě a uvnitř domu jen se souhlasem správy domu.

 2. V domě je správa domu povinna označit společné prostory názvem, každé podlaží číslem a umístit blízko domovního vchodu orientační tabuli s uvedením jednotlivých bytů a jmen jejich uživatelů, nebo tuto tabuli nahradit poštovními schránkami s uvedenými údaji.

 3. Uživatelé bytů jsou povinni vstupní dveře do bytu označit číslem a v blízkosti zvonků do bytu vyznačit své jméno i jména těch, jimž uživatel přenechal se souhlasem správy domu část bytu do užívání (podnájemníků, nečlenů rodiny a p.).

 4. Správa domu umístí ve vstupní chodbě informační tabule a informační skříňky, sloužící k informování uživatelů bytů o zdravotnické službě, orgánech policie, o požární ochraně a o pokynech a zprávách správy domu.

 5. Na zvláštní vývěsce bude umístěn domovní řád včetně informačního materiálu požární ochrany bytových domů.

 

Čl. 8

Klíče a jejich užívání

 

 1. Každý uživatel bytu  má právo na dva klíče od hlavních dveří do domu a do bytu. Další klíče od domu si uživatel může opatřit na svůj náklad a bez nároku na náhradu.

 2. Každý, kdo má domovní klíč, je povinen v době, kdy má být dům uzavřen, za sebou zamknout.

 3. Uživatel bytu je povinen po zániku práva byt užívat, odevzdat správě domu všechny klíče, které má k zámkům v domě, bez náhrady.

   

Čl. 9

Otevírání a zavírání domu

 1. Dům je trvale uzavřen elektronickým zámkem. V době nočního klidu (od  22.00 hod. do 06.00 hod.) je dům uzamčen. Uživatelé bytů a osoby s nimi bydlící jsou povinni uzamykání domovních dveří dodržovat.

 2. Správa domu je povinna zajistit, aby byl umožněn přístup do domu poště nebo jiným orgánům a firmám při výkonu jejich povinností.

 

Čl. 10

Osvětlení domu

 1. Vchod do domu, schody, schodiště, odpočívadla schodišť se hospodárně osvětlují pomocí pohybových čidel. Není dovoleno čidla nastavovat nebo s nimi jinak manipulovat.  Ostatní společné prostory, jako prádelna, sušárna, kočárkárna, kolárna atd. jsou osvětleny úspornými svítidly.

 

Čl. 11

Praní prádla

 

 1. V bytech lze prát v pračkách pro domácnost. V případě, že domácí pračka je nadměrně hlučná, nelze ji používat v době nočního klidu, to je od 22.00 hod do 06.00 hod. Za nadměrně hlučnou pračku, je považována taková, jejíž provoz je slyšet v okolních bytech.

 2. K sušení prádla jsou  určeny sušárny v přízemí domu. Pořadí používání se stanoví zapsáním na vývěsce.

 

Čl. 12

Vyvěšování a vykládání věcí z oken, klepání a čištění

 

 1. V oknech obrácených do ulice Kubíkova se nesmí vyvěšovat  prádlo, peřiny a jiné předměty.

 2. Květiny v oknech, uložené v truhlících musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi domu.

 3. Vyklepávání, vytřepávání, nebo vyhazování odpadků nebo jiných předmětů z oken je zakázáno.

 4. Na chodbách a schodištích není dovoleno čistit obuv, šatstvo ani jiné předměty.

 

Čl. 13

Domácí zvířata

 1. V domě chovaná zvířata nesmí znečišťovat schody, chodby, výtahovou kabinu, ani chodník před domem.

 2. Při vyvádění psů  z bytů, musí mít košík a musí být vedeni na vodítku, pokud se nejedná o psy, které chovatelé  nosí ven v náručí.

 3. Psi musí být opatřeni evidenčními známkami bez ohledu zda podléhají poplatku či nikoliv.

 4. Uživatelé bytů jsou povinni učinit vhodná opatření, aby jimi chovaná zvířata, neobtěžovala sousedy nadměrným hlukem.
 5. Držení nebo chování nebezpečných zvířat, ať již volně, v klecích nebo teráriích a voliérách, je zakázáno.

 

Čl. 14

Požární ochrana domu

 1. Požární nebezpečí spočívá zejména v manipulaci s hořlavými kapalinami, při provozu tepelných spotřebičů bez dozoru, při používání plynových spotřebičů, při neodborných zásazích do elektrické nebo plynové instalace, při používání otevřeného ohně, kouření apod.

 2. V důsledku toho je zakázáno:

 • ve společných prostorách ukládat a skladovat hořlavý materiál vč. hořlavých kapalin,

 • ve společných  prostorách a ve výtahu kouřit,

 • poškozovat hasební zařízení a techniku,

 • garážovat motocykly ve společných prostorách,

 • zasahovat do elektrické nebo plynové instalace osobám bez odborné kvalifikace,

 • snižovat průchozí profil únikových cest (chodby, schodiště) , např.: uloženým  nábytkem, bot,  květin  nebo jiných předmětů,

 • využívat prostory domu jinak, než je určeno projektovým řešením bez řízení o změně užívání,

 • blokovat přístupy k hasební technice, uzávěrům vody, plynu a hl. vypínači el. energie,

 • ukládat materiál do vzdálenosti menší než 10 cm od rozvodů plynu, vody a topení,

 • používat ve společných  prostorách tepelné spotřebiče, které nejsou součástí vybavení domu bez povolení správy domu,

 • ponechávat zapnuté tepelné spotřebiče bez dozoru.

       3, Každý je povinen zejména:

 • počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru,

 • plnit příkazy a dodržovat zákazy, týkající se požární ochrany na označených místech,

 • v případě vzniku požáru vyhlásit požární poplach a přivolat Hasičský záchranný sbor na tlf.č. 150,

 • hasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 • poskytnout osobní pomoc jednotce hasičského záchranného sboru (HZS) na výzvu velitele zásahu.

       4.  Za dodržování požadavků požární ochrany jsou odpovědní všichni uživatelé domu.

 

Čl. 15

Klid v domě

 

 1. Uživatelé bytů jsou povinni učinit vhodná opatření a trvale se chovat tak, aby sami ani osoby s nimi bydlící, bez oprávněného důvodu neobtěžovali sousedy nadměrným hlukem.

 2. Právo na nerušený odpočinek po práci vyžaduje, aby v době nočního klidu, to je od 22.00 hod jednoho dne, do 06.00 hod druhého dne, bylo zabráněno jakémukoliv hluku. V této době není povoleno provádět žádnou činnost při níž by vznikl hluk pronikající do okolí. Povinnost dodržovat noční klid se vztahuje i na případné nájemce nebytových prostor.

 3. Rozhodnutím členské schůze je povoleno vykonávat jakékoliv hlučné práce pouze v pracovních dnech  od 08.00 hod. do 19.00 hod. a v sobotu v době od  09.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod do 18.00 hod.

 

Čl. 16

Společná a závěrečná ustanovení

 

 1. Správu domu vykonává představenstvo Bytového družstva Kubíkova 1 a zajišťuje ji přímo nebo prostřednictvím pověřených osob podle stanov družstva, občanského zákoníku a dalších předpisů.

 2. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro členy družstva stejně jako pro nájemníky-nečleny a pro všechny obyvatele domu, jejich hosty a rodinné příslušníky.

 3. Zaviněné porušení povinností, stanovených tímto řádem, pokud se tím ztěžuje plnění úkolů správy domu, ruší pořádek a občanské soužití jeho obyvatel se posuzuje jako porušení čl. 9 stanov družstva a může vést k vyloučení člena družstva podle čl. 16, u nájemníků-nečlenů může vést k výpovědi nájmu podle §2291 obč. zákoníku.

 4. Tento domovní řád byl schválen členskou schůzí Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 25. listopadu 2015

Připravujeme

archiv