Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1

konané dne 21. září 2017

 

Návrh programu

 1. Zahájení, prezence, návrh programu
 2. Kontrola usnesení minulé Členské schůze
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Návrh statutárních orgánů SVJ, seznámení s představitelem firmy OBYVATELÉ-SERVIS s.r.o., navrženou na funkci předsedy SVJ
 5. Schválení znění Prohlášení vlastníka
 6. Schválení znění stanov SVJ, předsedy a kontrolní komise  SVJ
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení, závěr

Přítomno 21 členů 

 

2       Kontrola usnesení

 

Minulá členská schůze představenstvu uložila

 1. Pokračovat ve smluvních vztazích - plněno
 2. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2016 a Usnesení VČS-splněno
 3. Svolat mimořádnou členskou schůzi za účelem zvolení předsedy a kontrolní komise SVJ a schválení konečné podoby Prohlášení vlastníka a Stanov SVJ-splněno

 

3       Zpráva o činnosti představenstva

 

Představenstvo družstva se od minulé členské schůze sešlo celkem 3x. Na svých jednáních řešilo následující body:

 • Záležitosti spojené s převodem na SVJ.
 • Montáží domovních zvonků, telefonů a zámku vchodových dveří.
 • Montáží osvětlení v technickém podlaží domu.
 • Úklidem a drobnými opravami střechy domu.
 • Prodejem členského podílu bytu číslo 20.Navázání spolupráce s advokátní kanceláří Bartoň-Pecková a realitní kanceláří Princ Reality.

 

 

 

 

 

4                   Návrh statutárních orgánů SVJ, seznámení s představitelem firmy OBYVATELÉ-SERVIS s.r.o., navrženou na funkci předsedy SVJ.

Do funkce předsedy SVJ navrhuje představenstvo firmu Obyvatelé- servis s.r.o., zastoupenou přítomným panem Martinem Halíkem.

( Představení popisu fungování spolupráce prezentováno panem Halíkem)

 

Hlasování         pro    21     proti     0       zdrželo se     0

 

Do funkce členů kontrolní komise SVJ navrhujeme:

Petra Krištůfka

Marii Studničkovou

Terezu Denglerovou

 

Hlasování         pro    21     proti     0       zdrželo se     0

 

 

 

5                   Schválení  znění prohlášení vlastníka.

 

V návrhu Prohlášení Vlastníka jsme opravili chyby v zakreslení společných prostor v přízemí ( zakreslení WC a dveří z kolárny do skladu), opravili chybné přiřazení komor na chodbě , nyní správně k bytům 26 a 32.

 

Hlasování  o znění  Prohlášení včetně oprav                                                      pro    21     proti     0       zdrželo se     0

 

 

6                   Schválení znění stanov SVJ

Ve stanovách SVJ navrhujeme následující úpravy:

 

-vypuštění odstavce 5 článku XIX:

5)  Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni. Při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný.

 Není nutné uvádět, seznam je veřejně přístupný na Katastrálním úřadu

 

-         Doplnění článku VII., odst. g/ 2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku 50.000,- Kč, nebo k jinému nakládání s nimi; schvalování veškerých výdajů popř. uzavírání smluv s předmětem plnění převyšujícím částku 50.000,- Kč, to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,

 

Doplnili jsme o větu : „pokud shromáždění nerozhodne jinak“

 

Hlasování  o znění Stanov  včetně oprav -                                                         pro    21     proti     0       zdrželo se    0

 

 

 

7                             Různé

 

- Oznámení o úmrtí paní Salabové.

- Oznámení o převodu členského podílu bytu č. 25 na pana Pavla Angra.

 

-Návrh na odkoupení členského podílu bytu č. 20 panem Drdošem.

Po vypořádání právních nároků pana Kotába, nabídneme odkup členům družstva za stanovený tržní odhad.

 

 

 

 

8                            Diskuze

 

-parkování na modrých zónách.

-petice proti výstavbě výškových budov na sídlišti Ďáblice.

 

 

 

 

9                   Návrh usnesení

 

Členská schůze bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze
 2. Zprávu o činnosti představenstva
 3. Převod členského podílu bytu č. 25 na pana Pavla Angra

 

 

 

 

Členská schůze schvaluje:

 

-         Návrh prvních statutárních orgánů SVJ:

-         Do funkce předsedy firmu Obyvatelé-Servis s.r.o.

-         Do funkce členů kontrolní komise:

Petra Krištůfka

Marii Studničkovou

Terezu Denglerovou

 

-         Předložené znění návrhu Prohlášení vlastníka a Stanov SVJ, včetně navržených oprav

Členská schůze ukládá:

 

1)    Pokračovat ve smluvních vztazích.

2)    Pokračovat v činnostech a úkonech směřujících k založení SVJ

 

 

 

Na členské schůzi přítomno:   21 členů z celkového počtu 32

 

Hlasování  pro 21         proti  0                 zdrželo se 0

 

 

zapsal:  Petr Krištůfek

místopředseda představenstva družstva

Připravujeme

archiv