Návrh programu Členské schůze

Bytového družstva Kubíkova 1

konané dne 9. května 2018

 

 1. Zahájení, prezence (přítomno 22 členů)
 2. Kontrola usnesení minulé Členské schůze
 3. Zpráva o činnosti představenstva
 4. Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017 – účetní závěrka a pokladní zpráva za rok 2017
 5. Zpráva o průběhu převodu bytů do osobního vlastnictví
 6. Zpráva o průběhu převodu členského podílu k bytu č.20
 7. Volba představenstva
 8. Různé
 9. Diskuze
 10. Usnesení, závěr

 

Hlasování        pro   21       proti   1      zdrželo se     0

 

2       Kontrola usnesení

 

Minulá Členská schůze představenstvu uložila:

1)    Pokračovat ve smluvních vztazích - průběžně plněno, smluvní vztahy převedeny na SVJ.

2)    Pokračovat v činnostech směřujících k založení SVJ – splněno založením a zahájením fungování SVJ.

 

 

3       Zpráva o činnosti představenstva

 

Představenstvo družstva se od minulé Členské schůze sešlo celkem 8x. Na svých jednáních řešilo následující body

 • provozní záležitosti
 • členské záležitosti
 • realizace převodu na SVJ, distribuce Daňových přiznání z nabytí nemovitosti

 

 

 

 

 

 

 

 

4                   Zpráva o hospodaření družstva a účetní závěrka za rok 2017

 

V tuto chvíli (ke dni konání Členské schůze) družstvo nemá úvěry ani neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti.

Stav BÚ fondu oprav k 31. 12. 2016 – 1.339.399,00 Kč

 

Účetní hospodářský výsledek je účetní ztráta ve výši 294.000,00 Kč

 

Příjmy:                                                 

     Na nájemném, vybavení bytu nájemníka, nájmu za komoru bylo za rok 2017

     vybráno 410.818,- Kč.

     Na služby vyúčtované družstevníkům bylo vybráno 627.092,- Kč

    

 

Výdaje:

Náklady na popelnice, úklid, výtah, vodné stočné, společnou elektřinu, rozúčtování tepla – celkem 654.533,- Kč

 

Náklady za správní poplatek, revize, opravy a údržbu, účetnictví- celkem 391.648,- Kč

 

Ostatní provozní náklady (odměny statutárním orgánům, náklady na převod na SVJ)  - 119521,- Kč

 

Pokladní zpráva za rok 2017

V pokladně k 1.1.2017        5152,- Kč

V pokladně k 31.12.2017   3717,- Kč

Dotace pokladny               0,- Kč

     Výdaje:                        1435,- Kč

 

Hlasování : pro     22               proti        0          zdržel    0

 

 

 1. 5.     Zpráva o průběhu převodu bytů do osobního vlastnictví

 

K dnešnímu dni 9. 5. 2018 jsou do OV převedeny všechny byty kromě bytů č. 11 a 20. Členský podíl k bytu č. 11po zesnulé paní Salabové získal pan Jakub Salaba, který pobývá dlouhodobě v zahraničí. Po jeho návratu, nebo dodání platné plné moci bude převod realizován.

 

 

 

6       Zpráva o průběhu převodu členského podílu k bytu č. 20

 

-Představenstvo družstva navrhlo realizovat prodej členského podílu k bytu č. 20 formou veřejné nabídky, ke které se mohou připojit všichni členové družstva. Důvodem je transparentní dosažení reálné tržní ceny. Za takto dosaženou cenu by byl podíl nabídnut přednostně panu Kotábovi.

                      

-S tímto návrhem nesouhlasil pan Drdoš, který navrhuje tento postup:

 

1 kolo: Oslovení pana Kotába, zda- li má zájem o koupi družstevního podílu za částku stanovenou členskou schůzí (na základě znaleckého odhadu)

 

2 kolo: Oslovení družstevníku BD Kubíkova , zda-li má někdo zájem o koupi družstevního podílu za částku  stanovenou členskou schůzí ( navýšenou dle dohody družstevníků) 

 

3 kolo: Oslovení veřejnost, zdali má někdo zájem o koupi družstevního podílu za částku stanovenou členskou schůzí (opět navýšenou dle dohody družstevníků).

 

V případě, že bude více zájemců ve druhém a třetím kole, použije se systém tzv. obálkové metody, kdy platí, že vítězem výběrového řízení je ten, kdo navrhne větší částku.

Důvodem tohoto návrhu je zamezení prodeje spekulantům, které družstevní podíl koupí a cíleně se budou snažit nájemníka se smlouvou na dobu neurčitou z bytu vyhodit, čímž mohou znepříjemnit život i nám, majitelům bytů a zároveň SVJ Kubíkova 1 i BD Kubíkova 1. Vzhledem k tomu, že pan Kotáb má prokazatelné předkupní právo, byl členem družstva a dlouhodobě v bytě žije, platí nájem, nemá žádné dluhy a nejsou s ním problémy, považuji toto za důležité při prodeji zohlednit!“

 

-      V diskuzi navrhuje paní Kántorová zohlednit dosavadní bezproblémové soužití s panem Kotábem a nabídnout mu členský podíl za výhodnějších podmínek tj. za cenu určenou členskou schůzí.

 

Po diskuzi se zúčastnění členové družstva většinou přiklonili k návrhu paní Kántorové.

 

Hlasování:

 1. návrh

-      Nabídka vstupu do družstva pro pana Kotába a uzavření nájemní smlouvy na byt s podmínkou bezodkladného převodu do osobního vlastnictví za částku 500.000,- Kč.

-      Pro: 1          proti: 21    zdržel se hlasování: 0

Návrh nebyl chválen

 

 

    2.návrh

-      Nabídka vstupu do družstva pro pana Kotába a uzavření nájemní smlouvy na byt s podmínkou bezodkladného převodu do osobního vlastnictví za částku 300.000,- Kč

-      Pro: 20          proti: 2         zdržel se hlasování: 0

Návrh byl schválen.

    3. Návrh

v případě že pan Kotáb nabídku v zákonem dané lhůtě neakceptuje, bude členský podíl nabídnut k odkoupení výhradně členům družstva minimálně za částku 750.000 Kč

-      Pro: 20          proti: 0        zdržel se hlasování: 2

Návrh byl schválen.

 

 

 

7       Volba představenstva

 

Návrh na volbu představenstva:

 

Předseda družstva – není žádný kandidát

Místopředseda představenstva: Petr Krištůfek

Člen představenstva: Marie Studničková

Kontrolní komise – není žádný kandidát

 

Hlasování:

Pro: 22      proti: 0   zdržel se hlasování :0

 

8   Různé, diskuze závěr.

 

 

 

 

Usnesení

Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1 konané dne 9. května 2018

 

Členská schůze bere na vědomí

 1. Kontrolu usnesení minulé členské schůze.
 2. Zprávu o činnosti představenstva.
 3. Převod členského podílu po zesnulé paní Salabové (bytu č. 11) na pana

             Jakuba Salabu.             

         

               

Členská schůze schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření družstva, účetní závěrku a pokladní zprávu za rok 2017.
 2. Volbu představenstva:

Místopředseda: Petr Krištůfek

Člen představenstva: Marie Studničková

Funkci kontrolní komise bude plnit členská schůze.

 

 1. Nabídku vstupu do družstva pro pana Kotába a uzavření nájemní smlouvy na byt s podmínkou bezodkladného převodu do osobního vlastnictví za částku 300.000,- Kč.

        2. V případě neakceptování nabídky panem Kotábem, nabídku prodeje členského podílu k bytu číslo 20 výhradně členům družstva                minimálně za částku 750.000,- Kč

 

Členská schůze ukládá:

 1. Realizovat prodej družstevního podílu k bytu č.20.
 2. Zaslat do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2017 a Usnesení Členské schůze.
 3. Dokončit převod do bytu č. 11 do osobního vlastnictví.

 

 

     

      Na členské schůzi bylo přítomno:    22    členů z celkového počtu 32.

Hlasování o usnesení :

Pro:         22     proti:   0              zdrželo se:      0   

 

 

                                                               Petr Krištůfek

                                                               místopředseda představenstva družstva

 

                                                                       

                                                               Marie Studničková

                                                               člen představenstva družstva

Připravujeme

archiv