Zápis z jednání schůze Bytového družstva  Kubíkova 1 konané dne 19.9.2018

 

Program Členské schůze Bytového družstva Kubíkova 1

 

  1. Zahájení, prezence
  2. Kontrola usnesení minulé Členské schůze
  3. Přijetí nového člena Bytového družstva na základě usnesení Členské schůze ze dne 9.5. 2018
  4. Závěr

 

Schůze se zúčastnilo osobně nebo na základě udělené plné moci  22 členů družstva.

Pro přijetí programu hlasovalo 22, proti 0, zdrželo se 0 členů

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-Na začátku schůze hlasovali členové o návrhu zařazení diskuze před projednáváním dalších bodů.

Pro návrh hlasovalo 21, proti 1, zdrželo se 0 členů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Diskuze:

V diskuzi vystoupil pan Drdoš, který argumentoval proti návrhu usnesení. Podle jeho názoru si ne všichni členové na minulé schůzi uvědomili, o čem hlasují. Nabízená částka je podle jeho názoru nesmyslně nízká a neodpovídá tržní ceně, kterou by družstvo mohlo prodejem podílu získat. Získané prostředky by pak družstvo mohlo použít na investice do větších oprav, které družstvo/SVJ v budoucnu čekají. Poznamenal, že v případě přijetí návrhu budou muset  v takovém případě členové platit chybějící prostředky ze svého. Ve stejném smyslu vystoupila v diskuzi paní Tuzarová, která rovněž zdůraznila potřebu finančních prostředků na investice v domě, které by se prodejem podílu za tržní cenu daly získat. Konstatovala, že průběh schůze 19.5.2018 byl podle jejího názoru zmatečný a a nevěděla, o čem se vlastně hlasuje. Stejný dojem z minulé schůze vyjádřila paní Šinkovičová (roz. Denglerová). Dále paní Tuzarová uvedla, že podle jejího názoru může mít prodej za takto nízkou cenu dopad u daňového úřadu, který ho může vyhodnotit jako podezřele nízký a doměřit daň na základě tržního odhadu.

Pro návrh se v diskuzi vyjádřili zejména paní Kántorová a pan Konvalinka, kteří zdůraznili zejména morální důvody nabídky panu Kotábovi s ohledem na dlouholeté a bezproblémové soužití s ním v domě.

V průběhu schůze vznikla mezi členy družstva roztržka ohledně pořizování audiozáznamu schůze panem Drdošem. Pan Drdoš uvedl, že pořizování nahrávky je zcela legální a přípustné. Po verbální výměně názorů s některými členy potom pan Drdoš záznam smazal, a přispěl tím ke zklidnění situace.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Kontrola usnesení minulé členské schůze:

 

Členská chůze na minulé členské schůzi pověřila představenstvo:

-Realizací prodeje podílu k bytu č. 20 formou učinění nabídky vstupu do družstva panu Kotábovi . –  splněno

 

- Zasláním do sbírky listin veřejného rejstříku vedeného Městským soudem v Praze Účetní závěrku za rok 2017 a Usnesení Členské schůze. – splněno

 

-Dokončením převodu do bytu č. 11 do osobního vlastnictví. - splněno

------------------------------------------------------------------------------------------------

-bod  3. programu schůze: Přijetí nového člena Bytového družstva na základě    usnesení Členské schůze ze dne 9.5. 2018

 

   Návrh usnesení k bodu 3:

Družstvu byla doručena členská přihláška od Františka Kotába, podaná na základě nabídky podle usnesení členské schůze ze dne 9.5.2018. Zájemce o členství řádně uhradil základní členský vklad. Členská schůze souhlasí s přijetím Františka Kotába za člena Bytového družstva Kubíkova 1 a to ke dni splacení dalšího členského vkladu ve výši 300.000,- Kč. Členská schůze ukládá představenstvu uzavřít s družstevníkem Nájemní smlouvu k bytu č. 20  a poté bezodkladně převést byt č. 20 do osobního vlastnictví člena družstva.

pro návrh hlasovalo  16,  proti návrhu 4,    zdrželi se 2 členové

 

Návrh byl přijat.

 

 

 

-      Závěr členské schůze

 

 

 

 

 

 

Usnesení členské schůze bytového družstva Kubíkova 1, ze dne 19. 9. 2018

 

-      Členská schůze bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení minulé členské schůze.

 

-      Členská schůze schvaluje toto usnesení :

 

Družstvu byla doručena členská přihláška od Františka Kotába, podaná na základě nabídky podle usnesení členské schůze ze dne 9.5.2018. Zájemce o členství řádně uhradil základní členský vklad. Členská schůze souhlasí s přijetím Františka Kotába za člena Bytového družstva Kubíkova 1 a to ke dni splacení dalšího členského vkladu ve výši 300.000,- Kč. Členská schůze ukládá představenstvu uzavřít s družstevníkem Nájemní smlouvu k bytu č. 20  a poté bezodkladně převést byt č. 20 do osobního vlastnictví člena družstva.

 

Pro usnesení hlasovalo 16,  proti 1,  zdrželo se 5 členů

návrh usnesení byl přijat.

                                             

V Praze dne 10.5. 2018

 

Petr Krištůfek

místopředseda představenstva družstva

 

                                                      

 

Připravujeme

archiv